Geef energie van bewoners de ruimte, want zij maken het verschil

Persbericht Ons Buurtschap | Haarlem
Haarlem, 21 april 2020

De lokale politiek heeft onvoldoende oog voor de initiërende, aanjagende én scheppende
kracht van bewoners die zich betrekken op hun leefomgeving. Dat moet veranderen,
vinden wij: bewoners die zich actief en vol overgave inzetten voor een buurtgerichte,
inclusieve, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame vorm van deelmobiliteit in
Haarlem. En daarom organiseren we ons in de vereniging i.o. Ons Buurtschap Haarlem.
Juist in het licht van de Corona-crisis wordt stadsproblematiek rondom mobiliteit en ruimte
alleen maar complexer: parkeerdruk, sociale verbinding, leefbaarheid en luchtkwaliteit wordt
een opgave die de gemeente niet aan kan zonder bewoners. Op het gebied van mobiliteit laten
wij als bewoners al een tijd zien, welke rol wij hierin willen nemen. Samen met overheid en
markt tonen wij, dat we voor de stad een effectief, inclusief en betaalbaar autodeelsysteem
kunnen neerzetten.
Als bewoners zijn we het gaan doén. Met minimale middelen en inzet van veel (onbetaalde) tijd
hebben we vorig jaar een pilotproject ondernomen waarin we met autodelen in warme kring 41
auto’s uit het straatbeeld hebben opgeruimd. Er is daarbij een groep Haarlemmers opgestaan
die anders wil omgaan met mobiliteit en ruimte. Die een ander, constructief geluid brengt in
stadsgesprekken over nieuwbouw, openbare ruimte en participatie. Autodelen in warme kring is
daarmee een middel dat het verschil maakt, en waarmee we betrokkenheid bij de leefomgeving
en elkaar weten te katalyseren.
Dit zijn zaken die een commerciële autodeelaanbieder niet zal realiseren; en dat kun je ook niet
vragen of verwachten in een context van marktwerking. Evenmin mag je van een marktpartij
vragen om mobiliteit te garanderen. En dat bleek wel een voorwaarde om bewoners het
vertrouwen te geven dat zij met het wegdoen van de eigen auto toch hun mobiele vrijheid
behielden, – en tegen lagere kosten.
De enorme waarde van het pilotproject is dat we als bewoners zelf hebben laten zien dat we dit
willen en zouden kunnen met een overheidspartij én de markt! In die samenwerking kunnen we
effectieve, betaalbare, inclusieve elektrische deelmobiliteit in heel de stad beschikbaar maken.
Veel gebruikers die dat willen, participeren daarbij zelf in het onderhouden van het wagenpark
en in andere operationele taken. Naast de realisatie van ruimte in de straten, sociale verbinding,
parkeerdrukverlaging en luchtkwaliteitsverbetering, zullen opbrengsten van duurzame
deelmobiliteit terugvloeien in de leefomgeving, door die te investeren in
buurtverbeteringsprojecten.

De meervoudige maatschappelijke waarde die de samenwerking tussen burgers, overheid en
markt hier zou opleveren, zijn megakansen voor de stad! Onze oproep aan de gemeente is dan
ook: Maak werk van de co-creatie met bewoners als het gaat om betrokkenheid bij en visie op
duurzame (deel)mobiliteit en hun eigen leefomgeving!

Anna Richt, Andreas, Arjan, Eric, Erik, Jobert, Lunette, Maarten, Reza, Richard,
namens 135 deelnemers in de twee pilotwijken en 65 ambassadeurs in andere wijken in
Haarlem

Link: pilotproject elektrisch autodelen https://www.izoof.com/carsharing/
Link: visie Ons Buurtschap Haarlem https://haarlem.onsbuurtschap.nl/

Foto: deelnemers aan het pilotproject tijdens de presentatie van de succesvolle pilotresultaten
in december 2019.

Ymere nieuwsbrief

De komende maanden ontvangt u weer regelmatig deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden die plaatsvinden aan de woningen van Ymere. Er wordt binnenkort gestart met een nieuw woonblok in de Barendsestraat. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De komende periode werkt de aannemer aan de vliering en de kapconstructie van dit gebouw. Maar ook aan de binnenwanden. Hiervoor zijn vandaag de giboblokken geleverd. Omdat er vandaag te veel wind stond om de stalen balken af te leveren voor de kapconstructie, is deze levering uitgesteld naar dinsdag 11 februari. Er komt een vrachtwagen met kraan, die de stalen balken niet alleen aflevert maar ook meteen plaatst. Daarna voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit aan de kapconstructie, zodat over 2 weken de dakelementen geleverd en geplaatst kunnen worden. Hierover informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-59
Begin maart begint de aannemer met het funderingsherstel en renovatie van de Ymere woningen. Vanaf nu Deze week voert de aannemer hiervoor voorbereidende werkzaamheden uit. Er wordt een watermeterput ingegraven bij Barendsestraat 43 tegen de voorgevel aan. De waterleiding steekt ongeveer 20 cm boven de grond uit en er zit een klep op. Voor de veiligheid zet de aannemer er een hekje omheen. Tijdens de bouw gebruikt de aannemer deze waterleiding voor de werkzaamheden. In de achtertuin van Barendsestraat 43 maakt de aannemer een elektrakast. De aannemer haalt tijdens de werkzaamheden hier de stroom vandaan. U kunt vanaf nu de voortgang in deze nieuwsbrief lezen.

Werkzaamheden bij Bakkerstraat 15-17
Deze week voert de aannemer ook werkzaamheden uit bij deze adressen. Eerst wordt er asbest gesaneerd in de woningen. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf plaatst bij de woningen een lint waarop vermeld staat dat het om asbestwerkzaamheden gaat. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met sloopwerkzaamheden binnen in de woning. Hiervoor plaatst de aannemer een afvalcontainer in de straat. Samen met de aannemer is Ymere bezig met de planvorming voor dit woonblok Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19. Zoals de planning er nu uitziet, starten de werkzaamheden hier begin volgend jaar.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Bij de woningen Kamperstraat 29, 31 en 33 is de vloer gestort en worden deze week met een hydraulische pers de palen de grond in geperst. In de betonnen vloer zijn hiervoor uitsparingen van ongeveer 40 cm gemaakt. Hieronder ziet u een afbeelding van een hydraulische pers. Nog steeds geldt, dat de aannemer omwonenden zo veel mogelijk tegemoet probeert te komen, door de onderdoorgang voor hen bereikbaar te houden.


Planning
Hoek Barendsestraat / Palmstraat
11 februari afleveren en plaatsen stalen balken kapconstructie

Barendsestraat 35-59
10-14 februari voorbereidende werkzaamheden start uitvoering

Kamperstraat 21-33
10-14 februari palen persen – Kamperstraat 29-33
Vanaf 4 november – maart 2020 – onderdoorgang Kamperstraat 29-31 beperkt toegankelijk

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:

Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren)

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

 

De nieuwe wijkraad!

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: verkiezingen voor de nieuwe wijkraad. Buurtcentrum de Tulp was het toneel voor de verkiezingen voor een nieuwe wijkraad in het Rozenprieel. De zaal was goed gevuld met geïnteresseerden vanuit de gehele wijk en de studenten van Springlevende Wijk waren erbij om te helpen met de organisatie. Nadat aftredend voorzitter Maarten Pieter Schinkel namens de oude wijkraad uitgebreid verslag had gedaan van het afgelopen termijn, was het de beurt aan de beoogde nieuwe leden om zich te presenteren. Voor het stemmen begon, was er nog een speciale toewijzing. Oud wijkraadslid Rolf Baron kreeg een onderscheiding als Erewijkraadslid voor zijn inzet voor de wijk zowel vanuit de wijkraad als los van de wijkraad tijdens de afgelopen decennia. Daarna begon onder begeleiding van Peter Zoetemeijer de stemming, door middel van anonieme stembiljetten. Na een korte telling van de stemmen kwam Peter terug met goed nieuws: alle kandidaten waren met een positieve stemming verkozen om plaats te nemen in de nieuwe wijkraad. Zo start de nieuwe wijkraad binnenkort met de eerste openbare vergadering!

De nieuwe wijkraad zal bestaan uit de volgende buurtbewoners (v.l.n.r.):

Günay Yilmaz

Ton van Hoorn

Teo Veringa

Maarten Pieter Schinkel

Esther Damen

Liza van Doorn

Menno Adelaar

 

 

 

 

Terugblik informatiebijeenkomst wijkraad

Gisteravond kwamen rozenprielers op informele wijze bijeen om de vorming van de nieuwe wijkraad te bespreken. Als je hier niet bij aanwezig was: geen zorgen. Je kan je alsnog verkiesbaar stellen. Tot nu toe zijn er naar schatting acht kandidaten.
“Ongeveer 25 procent van wat de wijkraad uitvoert is in opdracht van de gemeente.” aldus oprichter Maarten Pieter Schinkel. Voor de invulling van de overige werkzaamheden is er dus veel ruimte voor inbreng van rozenprielers. Het streven is dan ook: een wijkraad die veel interactie heeft met rozenprielers en er een “proactieve visie” op nahoudt. Tijdens de verkiezingen komende zaterdag 26 oktober is ook ruimte geschept voor die interactie. De kandidaten zullen kort toelichten: wie zij zijn en waar zij zich hard voor willen maken.

Ook zo benieuwd naar wie zich kandidaat stellen? Kijk dan hier! Hier vindt u alle informatie over de kandidaten zodat u zaterdag 26 oktober om 15.00 uur weet wie de mogelijke nieuwe wijkraad vormen van het prachtige Rozenprieel!

Pin It on Pinterest