Persbericht Ons Buurtschap | Haarlem
Haarlem, 21 april 2020

De lokale politiek heeft onvoldoende oog voor de initiërende, aanjagende én scheppende
kracht van bewoners die zich betrekken op hun leefomgeving. Dat moet veranderen,
vinden wij: bewoners die zich actief en vol overgave inzetten voor een buurtgerichte,
inclusieve, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame vorm van deelmobiliteit in
Haarlem. En daarom organiseren we ons in de vereniging i.o. Ons Buurtschap Haarlem.
Juist in het licht van de Corona-crisis wordt stadsproblematiek rondom mobiliteit en ruimte
alleen maar complexer: parkeerdruk, sociale verbinding, leefbaarheid en luchtkwaliteit wordt
een opgave die de gemeente niet aan kan zonder bewoners. Op het gebied van mobiliteit laten
wij als bewoners al een tijd zien, welke rol wij hierin willen nemen. Samen met overheid en
markt tonen wij, dat we voor de stad een effectief, inclusief en betaalbaar autodeelsysteem
kunnen neerzetten.
Als bewoners zijn we het gaan doén. Met minimale middelen en inzet van veel (onbetaalde) tijd
hebben we vorig jaar een pilotproject ondernomen waarin we met autodelen in warme kring 41
auto’s uit het straatbeeld hebben opgeruimd. Er is daarbij een groep Haarlemmers opgestaan
die anders wil omgaan met mobiliteit en ruimte. Die een ander, constructief geluid brengt in
stadsgesprekken over nieuwbouw, openbare ruimte en participatie. Autodelen in warme kring is
daarmee een middel dat het verschil maakt, en waarmee we betrokkenheid bij de leefomgeving
en elkaar weten te katalyseren.
Dit zijn zaken die een commerciële autodeelaanbieder niet zal realiseren; en dat kun je ook niet
vragen of verwachten in een context van marktwerking. Evenmin mag je van een marktpartij
vragen om mobiliteit te garanderen. En dat bleek wel een voorwaarde om bewoners het
vertrouwen te geven dat zij met het wegdoen van de eigen auto toch hun mobiele vrijheid
behielden, – en tegen lagere kosten.
De enorme waarde van het pilotproject is dat we als bewoners zelf hebben laten zien dat we dit
willen en zouden kunnen met een overheidspartij én de markt! In die samenwerking kunnen we
effectieve, betaalbare, inclusieve elektrische deelmobiliteit in heel de stad beschikbaar maken.
Veel gebruikers die dat willen, participeren daarbij zelf in het onderhouden van het wagenpark
en in andere operationele taken. Naast de realisatie van ruimte in de straten, sociale verbinding,
parkeerdrukverlaging en luchtkwaliteitsverbetering, zullen opbrengsten van duurzame
deelmobiliteit terugvloeien in de leefomgeving, door die te investeren in
buurtverbeteringsprojecten.

De meervoudige maatschappelijke waarde die de samenwerking tussen burgers, overheid en
markt hier zou opleveren, zijn megakansen voor de stad! Onze oproep aan de gemeente is dan
ook: Maak werk van de co-creatie met bewoners als het gaat om betrokkenheid bij en visie op
duurzame (deel)mobiliteit en hun eigen leefomgeving!

Anna Richt, Andreas, Arjan, Eric, Erik, Jobert, Lunette, Maarten, Reza, Richard,
namens 135 deelnemers in de twee pilotwijken en 65 ambassadeurs in andere wijken in
Haarlem

Link: pilotproject elektrisch autodelen https://www.izoof.com/carsharing/
Link: visie Ons Buurtschap Haarlem https://haarlem.onsbuurtschap.nl/

Foto: deelnemers aan het pilotproject tijdens de presentatie van de succesvolle pilotresultaten
in december 2019.